Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 
 
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Statut Przedszkola

 

Koncepcja Pracy Przedszkola

 

Program nauczania religii

 

Procedura Postępowania w razie wypadków

 

Integracja

 

Program profilaktyki

 

Program adaptacyjny

 

Program "Wychowanie do wartości"

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

 

Przedszkole nasze znajduje się w środku osiedla, zapewniając dzieciom nie tylko bezpieczną drogę do przedszkola, ale

i odizolowanie od miejskiego hałasu i gwaru. 

W naszym przedszkolu jest ciepło przytulnie i bezpiecznie, jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,

dysponujemy dużym bardzo dobrze wyposażonym ogrodem, jasnymi i przestronnymi salami zabaw. 

Jesteśmy przedszkolem wspomagającym dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej. Poprzez polisensoryczne doznania

rozwijamy kreatywność i wrażliwość na piękno. Wychowujemy wrażliwego odbiorcę muzyki oraz przyjaciela przyrody.


Rozbudzamy u dzieci zainteresowania prastarym miastem Krakowem - naszą małą ojczyzną. Od początku istnienia

nawiązujemy do kultury i tradycji regionu. 

„Na krakowską nutę" - za taką nazwą przemawia duża część naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej:

 • rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własną miejscowością;
 • stwarzamy różnorodne sytuacje do poznania rodzimej tradycji;
 • przybliżamy dzieciom osobliwości regionu na podstawie legend, baśni i podań;
 • uwrażliwiamy na sztukę w tym sztukę regionalną;
 • poznajemy charakterystyczne zabytki;
 • organizujemy i uczestniczymy w konkursach muzycznych, plastycznych i wiedzy o naszym mieście.

Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając

poczucie własnej wartości oraz ucząc  szacunku do innych. Szczególną troską otaczamy dzieci z problemami.

Organizujemy pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju. 

 

góraNa terenie przedszkola udzielają pomocy:

 • psycholog
 • pedagog 
 
 • logopeda
 • specjalista SI 
 • oligofrenopedagodzy
 • tyflopedagog
 • terapeuta EEG-biofeedback

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika
 • tańce towarzyskie
 • język angielski
 • religia

 

Naszymi walorami są:

 • twórczy, kompetentny i otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli;
 • bliskość placówek oświatowych  i kulturalnych;
 • umożliwianie prezentacji osiągnięć dziecka w środowisku;
 • otwartość na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.

 


  
Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 - 17.30góra

   

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 151 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KRAKOWIE
 
                       http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=412&mmi=8114

 

Niniejszy statut został uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej

 

 z dnia 4.02.2016 r.

 

 

 

góra

 

 

Integracja

 

Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Nasze przedszkole daje im szansę na pełniejszy rozwój wśród zdrowych

rówieśników. Razem się wychowują, bawią, zdobywają nowe umiejetności i wiadomości. Praca z dziećmi o

specjalnych potzrebach edukacyjnych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych,

dostosowanych do możliwości dzieci. Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach grupowych oraz zajęciach

indywidualnych z nauczycielem oligofrenopedagogiem i specjalistami: logopedą, psychologiem.

Nasze przedszkole współpracuje ze stowarzyszeniami  działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych ("Tęcza",

"Nasze dzieci", "Bądźcie z nami", "Graal"). Owocem tej współpracy jest udział naszych wychowanków w

licznych wycieczkach, uroczystościach, imprezach integracyjnych, warsztatach rękodzielnictwa, a ich  rodzice 

mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych itp.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać

i modelować zachowania dzieci zdrowych, dzięki czemu stają się zdolne do niesienia pomocy i traktowania

dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny spsób tolerancji, wrażliwości, otwartośc

i i serdeczności. Integracja pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie

na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

 

 góra

 

 

 

Program profilaktyki

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 151 

 W KRAKOWIE

                         

                        1. Wstęp do programu

Profilaktyka  służy ochronie dziecka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju poprzez

poznawanie zagrożeń i reagowanie na nie.

Przedszkole realizuje zdania dydaktyczno-wychowawcze oraz wspiera wszechstronny rozwój dziecka: wyposaża

go w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania cenione w społeczeństwie.

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci, których osobowość

kształtuje się zgodnie ze środowiskiem, w którym przebywa i zgodnie z regułami w nim panującymi.

Prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

                       

                       2. Cele główne programu

1.    Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł

powstawania sytuacji niebezpiecznych. 

2.    Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

                     

                        3. Cele szczegółowe programu

1.    Zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu,

        w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp. 

2.    Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu,

        anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych

        zbiorowiskach  ludzkich.

3.    Promowanie zdrowego stylu życia.

4.    Edukacja emocjonalna. 

5.    Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach

        mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

6.    Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. 

7.    Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych.

 

 

                       4. Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu

 
 
Lp.
 
Zagadnienia
 
Cele operacyjne
 
Uwagi
 
1
 
Ochrona p/poż
 
·      dziecko zna przyczyny powstawania pożarów 

·      potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej) 

·      zna numery telefonów alarmowych 

·      rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej
 
 
 
2
 
Bezpieczeństwo na drodze
 
·      dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy samochodem, rowerem itp.) 

·      zna podstawowe zasady pomocy przed medycznej

·      potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku.
 
 
 
3
 
Bezpieczeństwo podczas zabawy
 
·      dziecko zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, podczas zabawy w domu, w kontakcie z przedmiotami mechanicznymi, itp. 

·      wie czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym 

·      potrafi umiejętnie zachować się w kontakcie ze zwierzętami 

 
 
 
 
5
 
Żyj zdrowo

·         aktywność ruchowa

·         racjonalne żywienie

·         higiena 

 
 
·         rozumie znaczenie spędzania wolnego czasu na powietrzu i w ruchu

·          zna zasady spożywania posiłków ( spożywanie różnych produktów, kultura zachowania)

·         utrzymuje czystość osobistą oraz otoczenia
 
 
 
6
 
Sytuacje nietypowe 

·      zagubienie się w lesie 

·      zagubienie się w dużym skupisku ludzi 

·      zagubienie się w mieście 

 
 
 

·      Dziecko posiada umiejętność zachowania się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym skupisku ludzi np. podczas festynów czy w dużym sklepie, lub w mieście 

·      Wie, kogo może prosić o pomoc 

 
 
 
 
7
 
Żywioły

·      zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.
 
·      Dziecko posiada umiejętność właściwego doboru ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych 

·      Rozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowych 

·      Wie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody
 
 
 
8
 
 

Edukacja emocjonalna

·         świadomość własnych uczuć i uczuć innych - empatia

·         wczuwanie się w emocje

·         aktywne słuchanie

·         uświadamianie dzieciom mocnych stron
 
·      Dziecko ma świadomość własnych uczuć oraz uczuć innych

·      dziecko zna różnorodne uczucia, panuje nad emocjami ( agresja, przemoc)

·      potrafi zbudować komunikat dla własnego JA

 

·      określa uczucia, akceptuje je, zwraca uwagę na język ciała

·      dziecko akceptuje słabości, pomaga innym
 
 
 

                        5. Procedury osiągania celów

W przekazywaniu powyższej wiedzy należy stosować metody aktywizujące.

Zabawa jest naturalną formą nauczania dzieci w wieku przedszkolnym wymaganą formą są również spacery

i wycieczki. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie środki dydaktyczne (fantomy, tablice, plansze,

ilustracje oraz środki audiowizualne). Należy w formie ćwiczeń przeprowadzać ewakuację budynku

przedszkolnego, a także udzielanie pierwszej pomocy.

 

 

                         6.     Ewaluacja programu


Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego", obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej

i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

l wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 

l rozmowy z rodzicami, 

l rozmowy z nauczycielami, 

l analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia 
w konkursach, 

l analiza ankiet. 

 

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

3. Jak słuchać uważnie.

4. Jak prosić o pomoc.

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

7. Jak mówić przepraszam.

8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.

9. Jak rozwiązywać konflikty.

10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.

11. Jak pomagać innym.

12. Jak rozpoznawać zagrożenie.

13. Jak mówić „nie".

 

 

 góra      

Program adaptacyjny

 

RAZEM W PRZEDSZKOLU 

- to program adaptacyjny Samorządowego Przedszkola nr 151 w Krakowie skierowany do dzieci i ich rodziców. 

Celem programu jest podjęcie działań ukierunkowanych na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z

przekroczeniem progu przedszkolnego.

 

   1. Wstęp:

Przekroczenie przez dziecko  progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. 

Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców i całego przedszkola.

Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie

emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu i negatywnych reakcji.

Program ten skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą ku lepszemu poznaniu działalności

i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z dziećmi, w zabawach

i życiu przedszkola miedzy innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach

organizowanych w przedszkolu.

Realizacja programu musi być oparta na  zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz personelu przedszkola, współpraca

tych osób wpływa na lepsze i bezstresowe oswojenie się dzieci z nową dla nich sytuacją i ułatwia im  adaptację do

nowych warunków środowiska przedszkolnego.

 

 

  2. Główne cele programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci 

·      Zaspakajanie poczucia bezpieczeństwa. 

·      Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu

       i rozłąki z rodziną. 

·      Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie. 

·      Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

Ukierunkowane na rodziców 

·      Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu. 

·      Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie uczestnictwa w

       codziennym życiu przedszkola.

 

 

   3. Cele szczegółowe programu adaptacyjnego:

Dziecko: 

·      zmniejszenie napięcia i niepokoju związanego z pozostaniem w nowym środowisku

·      spokojne rozstania  z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola, 

·      przyzwyczajenie do przebywania z nowymi paniami w grupie, poznanie ich imion 

·      poznanie swojej sali,  jej wyposażenia, korzystanie z kącików zabaw, 

·      rozpoznawanie swojego znaczka indywidualnego 

·      korzystanie z  głównych pomieszczeń przedszkola 

·       wykonywanie czynności samoobsługowych

·      stosowanie zwrotów grzecznościowych

·       uczestniczenie w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem, 

·      sprawne posługiwanie  się przyborami, 

·      korzystanie z zabawek i innych pomocy zgromadzonych w kącikach zainteresowań, 

·      podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat, 

·      rozwijanie pozytywnej samooceny i poczucie własnej wartości, 

·      uczestniczenie w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Rodzic: 

·      poznanie zasady funkcjonowania przedszkola, 

·      współpraca z przedszkolem, 

·      rozpoznanie podłoża problemów adaptacyjnych dziecka i umiejętność współdziałania w celu ich pokonania.

Nauczyciel:

·         umożliwienie kontaktu z dzieckiem i rodzicem

·         poznanie środowiska w którym wychowuje się dziecko

·         uzyskanie podstawowych informacji dotyczących dziecka ( ankieta wstępna)

 

  4. Metody:

Czynne, opisowe,  problemowe, pokaz, metoda warsztatowa, metoda ekspresyjna - drama, pokaz, burza mózgów,

opowiadanie, metody impresyjne.

 

  5. Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływające na poznanie nowego otoczenia, działanie

w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację

i rozumienie siebie i innych. 

Propozycje zabaw dla dzieci

·      zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia, 

·      zabawy pozwalające poznać swoje emocje- drama, 

·      zabawy integracyjne, 

·      zabawy pozwalające poznać swoje ciało i innych, 

·      zabawy muzyczno -ruchowe i opowieści ruchowe, 

·      zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe, 

Propozycje dla rodziców 

·      rozmowy indywidualne, 

·      zajęcia otwarte, 

·      zebrania informacyjne, 

·      strona internetowa przedszkola

·      gazetki i tablice edukacyjne,

·      spotkania z psychologiem, logopedą 

  
Propozycje wspólnego działania

·         warsztaty dla dzieci i rodziców

·         zajęcia z rodzicami

·         uroczystości przedszkolne

·         festyny

 6. Ewaluacja programu

·         ankieta do rodziców -  uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych

          przedszkola 

·         propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci w przedszkolu

·          analiza realizacji programu

·         obserwacje nauczyciela

 

 

  7. Harmonogram programu „Razem  w przedszkolu"

 

Lp.
 
Termin
 
Opis działań
 
1.
 
MARZEC 
 
Pierwszy kontakt małych dzieci i ich rodziców z przedszkolem  
- zwiedzanie przedszkola, 
- rozmowy, udzielanie rodzicom odpowiedzi na pytania, 
- zabawy dowolne dziecka w grupie, pod opieką nauczycielki, 
- udostępnienie karty zapisu wraz z ankietą na temat podstawowych informacji o dziecku - biuletyn informacyjny o przedszkolu,
 
2.
 
KWIECIEŃ
 
Dzień otwarty: 
- przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, 

-  artykuły związane z pedagogizacją rodziców i działań związanych z programem adaptacyjnym, ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem
- zachęcanie do przeglądania strony internetowej przedszkola - zapoznanie się z proponowanymi artykułami oraz zasadami funkcjonowania przedszkola, rozkładu dnia

 - udostępnienie książeczki dla dziecka pod tytułem "Będę przedszkolakiem", którą rodzic będzie czytał dziecku wielokrotnie w celu emocjonalnego przygotowania go do przebywania w przedszkolu, które już zna z opowiadania i ilustracji.
 
3.
 
MAJ
 
Festyn przedszkolny 
- rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie. 
- nauczyciele  udzielają odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania. 
- ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem, aby jak najlepiej przygotować dziecko do przedszkola - samoobsługa dziecka (samodzielność w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety) jak i na jego sferę emocjonalną poprzez stopniowe pozostawianie dziecka z osobami mniej znaczącymi dla niego.

-rodzice dzieci nowo przyjętych w kontakcie z przedszkolakami mają okazję zobaczyć jakie zmiany czekają dziecko  i jakie są oczekiwania 

- udział w konkursach dla dzieci i rodziców

- malowanie twarzy

- różne zadania do wykonania ( zależne od tematu wiodącego festynu)

- zabawy przy muzyce
 
4
 
CZERWIEC
 
Wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 
- zabawy w piaskownicy, 
- korzystanie ze sprzętu ogrodowego, 
- poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w ogrodzie, 
- gry i zabawy sportowo-ruchowe: "Toczenie obręczy", "Gra w piłkę nożną", "Rzut woreczkiem do celu".
 
5
 
WRZESIEŃ
 
Witamy w przedszkolu  
Przywitanie nowych dzieci przez dyrektora i delegację straszaków. Każde z dzieci otrzymuje od kolegów coś słodkiego, ten gest może wpłynąć na lepsze samopoczucie malucha przy rozstaniu z rodzicem. 
Inne działania nauczycieli i personelu obsługi, sprzyjające lepszej adaptacji w grupie to: 

1.    Zmiany organizacyjne w przedszkolu wpływające na lepszą opiekę nad maluchami; to zaangażowanie całego personelu obsługi podczas ubierania, karmienia i innych zajęć opiekuńczych w grupie dzieci najmłodszych.

2.    Cykl zabaw pod hasłem "Mój przyjaciel z domu - moja ulubiona zabawka" Dzieci przynoszą swoje zabawki, "przytulani", z którymi czują się bezpiecznie, jest to jak gdyby więź łącząca ich z domem. Ze swoją zabawką, dzieci mogą też leżakować. Mogą też przynosić swoje małe poduszeczki. 

3.    Przystosowanie otoczenia. W sali utworzone są wygrodzone kąciki sprzyjające bezpiecznym i wyciszonym zabawom.  

4.    Leżakowanie - uczestniczą w nim tylko te dzieci które korzystają z drzemki popołudniowej, dzieci mogą leżeć z ulubioną przytulanką lub poduszeczką , słuchają muzyki relaksacyjnej  z płyty, lub czytanych bajek.
 
6
 
PAŹDZIERNIK
 
"Pasowanie na przedszkolaka" uroczystość z udziałem rodziców, podczas której dzieci pokazują rodzicom część  artystyczną  i otrzymują "ordery przedszkolaka",  Uwieńczeniem występu jest ślubowanie i pasowanie  wielkim ołówkiem, na przedszkolaka. Każde dziecko otrzymuje niespodziankę. Następnie jest wspólny poczęstunek z rodzicami.
 
7
 
LISTOPAD 
 
Zajęcie otwarte z rodzicami "Wspólnie się bawimy" 
- temat zajęć przygotowuje nauczyciel 

- ankieta dla rodziców dotycząca adaptacji
 

 

 góra

 

 

Program "Wychowanie do wartości"

 

 

„Wychowanie do wartości” to propozycja cyklu całorocznych zajęć edukacyjnych dla pięcio-

 

i sześciolatków,  do wykorzystania w placówkach przedszkolnych i szkolnych.  

 

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową  

 

 instytucją kultury, której organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków oraz

 

 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Misją Instytutu jest zachowanie

 

i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty oraz dialog między

 

religiami i kulturami. Instytut prowadzi  szeroką działalność kulturalną i edukacyjną oraz

 

wspiera różnorodne inicjatywy poświęcone promowaniu wartości uniwersalnych na

 

podstawie dziedzictwa Jana Pawła II.

 

 

 

Cele programu:

 

> Uprzystępnianie dzieciom podstawowych wartości, niezbędnych do ich

 

indywidualnego rozwoju oraz do nawiązywania prawidłowych relacji z otaczającym

 

środowiskiem społecznym i przyrodniczym.  Nazwanie tych wartości zdefiniowanie

 

i podanie praktycznych przykładów, dostępnych intelektualno-emocjonalnym

 

możliwościom dziecka przedszkolnego.

 

> Pomoc w odkrywaniu pozytywnego myślenia  i afirmującego postrzegania

 

siebie oraz innych. „By budować a nie niszczyć”.  Poszukiwanie bohaterów

 

i autorytetów. Próby identyfikacji z nimi.

 

> Uczenie dzieci odkrywania wartości w życiu codziennym i posługiwania się nimi 

 

w dobrym celu. Przykłady dobra i zła. Wyjaśnianie różnic przy użyciu metod i technik

 

 

charakterystycznych  dla działań przedszkola (szczególnie w zabawie, edukacji i sporcie).


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-18