Napisz do nas: p151@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 
 
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Statut Przedszkola

 

Koncepcja Pracy Przedszkola

 

Program nauczania religii

 

Integracja

 

Program profilaktyki

 

Program adaptacyjny

 

Program "Wychowanie do wartości"

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

 

Przedszkole nasze znajduje się w środku osiedla, zapewniając dzieciom nie tylko bezpieczną drogę do przedszkola, ale

i odizolowanie od miejskiego hałasu i gwaru. 

W naszym przedszkolu jest ciepło przytulnie i bezpiecznie, jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,

dysponujemy dużym bardzo dobrze wyposażonym ogrodem, jasnymi i przestronnymi salami zabaw. 

Jesteśmy przedszkolem wspomagającym dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej. Poprzez polisensoryczne doznania

rozwijamy kreatywność i wrażliwość na piękno. Wychowujemy wrażliwego odbiorcę muzyki oraz przyjaciela przyrody.


Rozbudzamy u dzieci zainteresowania prastarym miastem Krakowem - naszą małą ojczyzną. Od początku istnienia

nawiązujemy do kultury i tradycji regionu. 

„Na krakowską nutę" - za taką nazwą przemawia duża część naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej:

 • rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własną miejscowością;
 • stwarzamy różnorodne sytuacje do poznania rodzimej tradycji;
 • przybliżamy dzieciom osobliwości regionu na podstawie legend, baśni i podań;
 • uwrażliwiamy na sztukę w tym sztukę regionalną;
 • poznajemy charakterystyczne zabytki;
 • organizujemy i uczestniczymy w konkursach muzycznych, plastycznych i wiedzy o naszym mieście.

Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając

poczucie własnej wartości oraz ucząc  szacunku do innych. Szczególną troską otaczamy dzieci z problemami.

Organizujemy pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju. 

 

góraNa terenie przedszkola udzielają pomocy:

 • psycholog
 • pedagog 
 
 • logopeda
 • specjalista SI 
 • oligofrenopedagodzy
 • tyflopedagog
 • terapeuta EEG-biofeedback

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika
 • tańce towarzyskie
 • język angielski
 • religia

 

Naszymi walorami są:

 • twórczy, kompetentny i otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli;
 • bliskość placówek oświatowych  i kulturalnych;
 • umożliwianie prezentacji osiągnięć dziecka w środowisku;
 • otwartość na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.

 


  
Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 - 17.30góra

   

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 151 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KRAKOWIE
kliknij

 

 

 

góra

 

 

Integracja

 

Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Nasze przedszkole daje im szansę na pełniejszy rozwój wśród zdrowych

rówieśników. Razem się wychowują, bawią, zdobywają nowe umiejetności i wiadomości. Praca z dziećmi o

specjalnych potzrebach edukacyjnych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych,

dostosowanych do możliwości dzieci. Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach grupowych oraz zajęciach

indywidualnych z nauczycielem oligofrenopedagogiem i specjalistami: logopedą, psychologiem.

Nasze przedszkole współpracuje ze stowarzyszeniami  działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych ("Tęcza",

"Nasze dzieci", "Bądźcie z nami", "Graal"). Owocem tej współpracy jest udział naszych wychowanków w

licznych wycieczkach, uroczystościach, imprezach integracyjnych, warsztatach rękodzielnictwa, a ich  rodzice 

mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych itp.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać

i modelować zachowania dzieci zdrowych, dzięki czemu stają się zdolne do niesienia pomocy i traktowania

dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny spsób tolerancji, wrażliwości, otwartośc

i i serdeczności. Integracja pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie

na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

 

 góra

 

 

 

Program profilaktyki

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 151 

 W KRAKOWIE

                         

                        1. Wstęp do programu

Profilaktyka  służy ochronie dziecka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju poprzez

poznawanie zagrożeń i reagowanie na nie.

Przedszkole realizuje zdania dydaktyczno-wychowawcze oraz wspiera wszechstronny rozwój dziecka: wyposaża

go w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania cenione w społeczeństwie.

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci, których osobowość

kształtuje się zgodnie ze środowiskiem, w którym przebywa i zgodnie z regułami w nim panującymi.

Prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

                       

                       2. Cele główne programu

1.    Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł

powstawania sytuacji niebezpiecznych. 

2.    Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

                     

                        3. Cele szczegółowe programu

1.    Zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu,

        w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp. 

2.    Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu,

        anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych

        zbiorowiskach  ludzkich.

3.    Promowanie zdrowego stylu życia.

4.    Edukacja emocjonalna. 

5.    Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach

        mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

6.    Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. 

7.    Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych.

 

 

                       4. Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu

 
 
Lp.
 
Zagadnienia
 
Cele operacyjne
 
Uwagi
 
1
 
Ochrona p/poż
 
·      dziecko zna przyczyny powstawania pożarów 

·      potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej) 

·      zna numery telefonów alarmowych 

·      rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej
 
 
 
2
 
Bezpieczeństwo na drodze
 
·      dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy samochodem, rowerem itp.) 

·      zna podstawowe zasady pomocy przed medycznej

·      potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku.
 
 
 
3
 
Bezpieczeństwo podczas zabawy
 
·      dziecko zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, podczas zabawy w domu, w kontakcie z przedmiotami mechanicznymi, itp. 

·      wie czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym 

·      potrafi umiejętnie zachować się w kontakcie ze zwierzętami 

 
 
 
 
5
 
Żyj zdrowo

·         aktywność ruchowa

·         racjonalne żywienie

·         higiena 

 
 
·         rozumie znaczenie spędzania wolnego czasu na powietrzu i w ruchu

·          zna zasady spożywania posiłków ( spożywanie różnych produktów, kultura zachowania)

·         utrzymuje czystość osobistą oraz otoczenia
 
 
 
6
 
Sytuacje nietypowe 

·      zagubienie się w lesie 

·      zagubienie się w dużym skupisku ludzi 

·      zagubienie się w mieście 

 
 
 

·      Dziecko posiada umiejętność zachowania się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym skupisku ludzi np. podczas festynów czy w dużym sklepie, lub w mieście 

·      Wie, kogo może prosić o pomoc 

 
 
 
 
7
 
Żywioły

·      zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.
 
·      Dziecko posiada umiejętność właściwego doboru ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych 

·      Rozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowych 

·      Wie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody
 
 
 
8
 
 

Edukacja emocjonalna

·         świadomość własnych uczuć i uczuć innych - empatia

·         wczuwanie się w emocje

·         aktywne słuchanie

·         uświadamianie dzieciom mocnych stron
 
·      Dziecko ma świadomość własnych uczuć oraz uczuć innych

·      dziecko zna różnorodne uczucia, panuje nad emocjami ( agresja, przemoc)

·      potrafi zbudować komunikat dla własnego JA

 

·      określa uczucia, akceptuje je, zwraca uwagę na język ciała

·      dziecko akceptuje słabości, pomaga innym
 
 
 

                        5. Procedury osiągania celów

W przekazywaniu powyższej wiedzy należy stosować metody aktywizujące.

Zabawa jest naturalną formą nauczania dzieci w wieku przedszkolnym wymaganą formą są również spacery

i wycieczki. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie środki dydaktyczne (fantomy, tablice, plansze,

ilustracje oraz środki audiowizualne). Należy w formie ćwiczeń przeprowadzać ewakuację budynku

przedszkolnego, a także udzielanie pierwszej pomocy.

 

 

                         6.     Ewaluacja programu


Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego", obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej

i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

l wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 

l rozmowy z rodzicami, 

l rozmowy z nauczycielami, 

l analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia 
w konkursach, 

l analiza ankiet. 

 

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

3. Jak słuchać uważnie.

4. Jak prosić o pomoc.

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

7. Jak mówić przepraszam.

8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.

9. Jak rozwiązywać konflikty.

10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.

11. Jak pomagać innym.

12. Jak rozpoznawać zagrożenie.

13. Jak mówić „nie".

 

 

 góra      

Program adaptacyjny

 

RAZEM W PRZEDSZKOLU 

- to program adaptacyjny Samorządowego Przedszkola nr 151 w Krakowie skierowany do dzieci i ich rodziców. 

Celem programu jest podjęcie działań ukierunkowanych na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z

przekroczeniem progu przedszkolnego.

 

   1. Wstęp:

Przekroczenie przez dziecko  progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. 

Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców i całego przedszkola.

Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie

emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu i negatywnych reakcji.

Program ten skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą ku lepszemu poznaniu działalności

i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z dziećmi, w zabawach

i życiu przedszkola miedzy innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach

organizowanych w przedszkolu.

Realizacja programu musi być oparta na  zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz personelu przedszkola, współpraca

tych osób wpływa na lepsze i bezstresowe oswojenie się dzieci z nową dla nich sytuacją i ułatwia im  adaptację do

nowych warunków środowiska przedszkolnego.

 

 

  2. Główne cele programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci 

·      Zaspakajanie poczucia bezpieczeństwa. 

·      Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu

       i rozłąki z rodziną. 

·      Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie. 

·      Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

Ukierunkowane na rodziców 

·      Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu. 

·      Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie uczestnictwa w

       codziennym życiu przedszkola.

 

 

   3. Cele szczegółowe programu adaptacyjnego:

Dziecko: 

·      zmniejszenie napięcia i niepokoju związanego z pozostaniem w nowym środowisku

·      spokojne rozstania  z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola, 

·      przyzwyczajenie do przebywania z nowymi paniami w grupie, poznanie ich imion 

·      poznanie swojej sali,  jej wyposażenia, korzystanie z kącików zabaw, 

·      rozpoznawanie swojego znaczka indywidualnego 

·      korzystanie z  głównych pomieszczeń przedszkola 

·       wykonywanie czynności samoobsługowych

·      stosowanie zwrotów grzecznościowych

·       uczestniczenie w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem, 

·      sprawne posługiwanie  się przyborami, 

·      korzystanie z zabawek i innych pomocy zgromadzonych w kącikach zainteresowań, 

·      podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat, 

·      rozwijanie pozytywnej samooceny i poczucie własnej wartości, 

·      uczestniczenie w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Rodzic: 

·      poznanie zasady funkcjonowania przedszkola, 

·      współpraca z przedszkolem, 

·      rozpoznanie podłoża problemów adaptacyjnych dziecka i umiejętność współdziałania w celu ich pokonania.

Nauczyciel:

·         umożliwienie kontaktu z dzieckiem i rodzicem

·         poznanie środowiska w którym wychowuje się dziecko

·         uzyskanie podstawowych informacji dotyczących dziecka ( ankieta wstępna)

 

  4. Metody:

Czynne, opisowe,  problemowe, pokaz, metoda warsztatowa, metoda ekspresyjna - drama, pokaz, burza mózgów,

opowiadanie, metody impresyjne.

 

  5. Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływające na poznanie nowego otoczenia, działanie

w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację

i rozumienie siebie i innych. 

Propozycje zabaw dla dzieci

·      zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia, 

·      zabawy pozwalające poznać swoje emocje- drama, 

·      zabawy integracyjne, 

·      zabawy pozwalające poznać swoje ciało i innych, 

·      zabawy muzyczno -ruchowe i opowieści ruchowe, 

·      zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe, 

Propozycje dla rodziców 

·      rozmowy indywidualne, 

·      zajęcia otwarte, 

·      zebrania informacyjne, 

·      strona internetowa przedszkola

·      gazetki i tablice edukacyjne,

·      spotkania z psychologiem, logopedą 

  
Propozycje wspólnego działania

·         warsztaty dla dzieci i rodziców

·         zajęcia z rodzicami

·         uroczystości przedszkolne

·         festyny

 6. Ewaluacja programu

·         ankieta do rodziców -  uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych

          przedszkola 

·         propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci w przedszkolu

·          analiza realizacji programu

·         obserwacje nauczyciela

 

 

  7. Harmonogram programu „Razem  w przedszkolu"

 

Lp.
 
Termin
 
Opis działań
 
1.
 
MARZEC 
 
Pierwszy kontakt małych dzieci i ich rodziców z przedszkolem  
- zwiedzanie przedszkola, 
- rozmowy, udzielanie rodzicom odpowiedzi na pytania, 
- zabawy dowolne dziecka w grupie, pod opieką nauczycielki, 
- udostępnienie karty zapisu wraz z ankietą na temat podstawowych informacji o dziecku - biuletyn informacyjny o przedszkolu,
 
2.
 
KWIECIEŃ
 
Dzień otwarty: 
- przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, 

-  artykuły związane z pedagogizacją rodziców i działań związanych z programem adaptacyjnym, ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem
- zachęcanie do przeglądania strony internetowej przedszkola - zapoznanie się z proponowanymi artykułami oraz zasadami funkcjonowania przedszkola, rozkładu dnia

 - udostępnienie książeczki dla dziecka pod tytułem "Będę przedszkolakiem", którą rodzic będzie czytał dziecku wielokrotnie w celu emocjonalnego przygotowania go do przebywania w przedszkolu, które już zna z opowiadania i ilustracji.
 
3.
 
MAJ
 
Festyn przedszkolny 
- rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie. 
- nauczyciele  udzielają odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania. 
- ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem, aby jak najlepiej przygotować dziecko do przedszkola - samoobsługa dziecka (samodzielność w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety) jak i na jego sferę emocjonalną poprzez stopniowe pozostawianie dziecka z osobami mniej znaczącymi dla niego.

-rodzice dzieci nowo przyjętych w kontakcie z przedszkolakami mają okazję zobaczyć jakie zmiany czekają dziecko  i jakie są oczekiwania 

- udział w konkursach dla dzieci i rodziców

- malowanie twarzy

- różne zadania do wykonania ( zależne od tematu wiodącego festynu)

- zabawy przy muzyce
 
4
 
CZERWIEC
 
Wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 
- zabawy w piaskownicy, 
- korzystanie ze sprzętu ogrodowego, 
- poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w ogrodzie, 
- gry i zabawy sportowo-ruchowe: "Toczenie obręczy", "Gra w piłkę nożną", "Rzut woreczkiem do celu".
 
5
 
WRZESIEŃ
 
Witamy w przedszkolu  
Przywitanie nowych dzieci przez dyrektora i delegację straszaków. Każde z dzieci otrzymuje od kolegów coś słodkiego, ten gest może wpłynąć na lepsze samopoczucie malucha przy rozstaniu z rodzicem. 
Inne działania nauczycieli i personelu obsługi, sprzyjające lepszej adaptacji w grupie to: 

1.    Zmiany organizacyjne w przedszkolu wpływające na lepszą opiekę nad maluchami; to zaangażowanie całego personelu obsługi podczas ubierania, karmienia i innych zajęć opiekuńczych w grupie dzieci najmłodszych.

2.    Cykl zabaw pod hasłem "Mój przyjaciel z domu - moja ulubiona zabawka" Dzieci przynoszą swoje zabawki, "przytulani", z którymi czują się bezpiecznie, jest to jak gdyby więź łącząca ich z domem. Ze swoją zabawką, dzieci mogą też leżakować. Mogą też przynosić swoje małe poduszeczki. 

3.    Przystosowanie otoczenia. W sali utworzone są wygrodzone kąciki sprzyjające bezpiecznym i wyciszonym zabawom.  

4.    Leżakowanie - uczestniczą w nim tylko te dzieci które korzystają z drzemki popołudniowej, dzieci mogą leżeć z ulubioną przytulanką lub poduszeczką , słuchają muzyki relaksacyjnej  z płyty, lub czytanych bajek.
 
6
 
PAŹDZIERNIK
 
"Pasowanie na przedszkolaka" uroczystość z udziałem rodziców, podczas której dzieci pokazują rodzicom część  artystyczną  i otrzymują "ordery przedszkolaka",  Uwieńczeniem występu jest ślubowanie i pasowanie  wielkim ołówkiem, na przedszkolaka. Każde dziecko otrzymuje niespodziankę. Następnie jest wspólny poczęstunek z rodzicami.
 
7
 
LISTOPAD 
 
Zajęcie otwarte z rodzicami "Wspólnie się bawimy" 
- temat zajęć przygotowuje nauczyciel 

- ankieta dla rodziców dotycząca adaptacji
 

 

 góra

 

 

Program "Wychowanie do wartości"

 

 

„Wychowanie do wartości” to propozycja cyklu całorocznych zajęć edukacyjnych dla pięcio-

 

i sześciolatków,  do wykorzystania w placówkach przedszkolnych i szkolnych.  

 

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową  

 

 instytucją kultury, której organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków oraz

 

 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Misją Instytutu jest zachowanie

 

i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty oraz dialog między

 

religiami i kulturami. Instytut prowadzi  szeroką działalność kulturalną i edukacyjną oraz

 

wspiera różnorodne inicjatywy poświęcone promowaniu wartości uniwersalnych na

 

podstawie dziedzictwa Jana Pawła II.

 

 

 

Cele programu:

 

> Uprzystępnianie dzieciom podstawowych wartości, niezbędnych do ich

 

indywidualnego rozwoju oraz do nawiązywania prawidłowych relacji z otaczającym

 

środowiskiem społecznym i przyrodniczym.  Nazwanie tych wartości zdefiniowanie

 

i podanie praktycznych przykładów, dostępnych intelektualno-emocjonalnym

 

możliwościom dziecka przedszkolnego.

 

> Pomoc w odkrywaniu pozytywnego myślenia  i afirmującego postrzegania

 

siebie oraz innych. „By budować a nie niszczyć”.  Poszukiwanie bohaterów

 

i autorytetów. Próby identyfikacji z nimi.

 

> Uczenie dzieci odkrywania wartości w życiu codziennym i posługiwania się nimi 

 

w dobrym celu. Przykłady dobra i zła. Wyjaśnianie różnic przy użyciu metod i technik

 

 

charakterystycznych  dla działań przedszkola (szczególnie w zabawie, edukacji i sporcie).


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01