Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  TYGRYSKI
TYGRYSKI

     

JAK NAM MINĄŁ OSTATNI MIESIĄC? (kliknij w nazwę miesiąca)

STYCZEŃ 

Dla Babci i Dziadka: FILM 1, FILM 2, FILM 3

Rytmika

GRUDZIEŃ (i Jasełka)

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

PREZENTACJA

FILM *1 *2 *3 *4 *5

WRZESIEŃ 

PREZENTACJA

ŚPIEWAMY PIOSENKĘ

J. ANGIELSKI

 
 
LUTY
 1. Jestem samodzielny w kuchni.
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 • zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów: kucharz,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną,
 • poznawanie pór dnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie mowy,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.
 
 1. Znamy te baśnie
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 • rozwijanie mowy,
 • wspólne układanie opowiadania,
 • podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z etapami powstawania książki,
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów: autor, drukarz, ilustrator,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 
 1. Chciałbym być matematykiem.
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości,
 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby,
 • porównywanie wysokości dzieci względem siebie; używanie określeń: wyższy od, niższy od, takiej samej wysokości,
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,
 • układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • poznawanie polskich tańców ludowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 
 
4.Wśród malarzy i rzeźbiarzy.
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
rozwijanie różnorodnej aktywności dziecka,
• wyrabianie umiejętności regulowania siły dotyku w trakcie podejmowania aktywności plastycznej,
• wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych,
wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia,
• kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy,
• kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy,
• budowanie poczucia wartości, pewności siebie i odpowiedzialności,
• wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób (działalność artystyczna),
wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia
i oglądania dzieł sztuki,
doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej,
doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi
i porządkowymi.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01